Algemene voorwaarden - Lovecams.nl

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar. Daar waar de vertaalde algemene voorwaarden van de Nederlandse afwijken, zijn de Nederlandstalige algemene voorwaarden leidend.

Artikel 1: Definities

1.1. Virtual PC Services: De besloten vennootschap Virtual PC Services B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.virtualpcservices.nl, info@virtualpcservices.nl, Tel. +31-23-7519820, fax +31-23-7519817, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 37074926, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Virtual PC Services".

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Virtual PC Services geleverde diensten of producten.

1.5. Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Virtual PC Services BV aangewezen gebruikers.

1.6. Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.7. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto?s, teksten en performer beelden.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Virtual PC Services en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Virtual PC Services

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Virtual PC Services vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Virtual PC Services het account be?indigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Virtual PC Services direct op de hoogte brengen.

3.6. Virtual PC Services kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Virtual PC Services direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Virtual PC Services spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan Virtual PC Services op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Virtual PC Services.

Artikel 5: Content

5.1. Virtual PC Services is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de performer beelden.

5.2. De performer is onafhankelijke en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3. Virtual PC Services is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. Virtual PC Services heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker Virtual PC Services direct op de hoogte brengen. Virtual PC Services zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.4. Virtual PC Services gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. Virtual PC Services besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Virtual PC Services. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Virtual PC Services noodzakelijk acht.

6.3. Virtual PC Services besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande be?indigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Virtual PC Services om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Virtual PC Services serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Virtual PC Services kenbaar te maken.

7.3. Virtual PC Services zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Virtual PC Services zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Virtual PC Services of diens licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Virtual PC Services worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Virtual PC Services of haar licentiegevers.

8.3. Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Virtual PC Services toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Virtual PC Services en vrijwaren Virtual PC Services derhalve van aanspraken van derden. Virtual PC Services is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4. Mocht Virtual PC Services op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Virtual PC Services het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1. Virtual PC Services heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

9.2. Virtual PC Services wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

10.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.